Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây.

> Xem Hướng dẫn đăng nhập tài khoản tại đây.

> Xem Hướng dẫn tạo lớp học mới tại đây.

> Xem Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học tại đây.

> Xem Hướng dẫn giao mục tiêu tinh thông tại đây.

> Xem Hướng dẫn xem tiến trình tinh thông tại đây.

> Xem Hướng dẫn giao bài tập tại đây.

> Xem Hướng dẫn quản lý bài tập tại đây.

> Xem Hướng dẫn xem điểm bài tập tại đây.

> Xem Hướng dẫn xem tổng quan hoạt động tại đây.

> Xem Hướng dẫn cài đặt lớp học tại đây.

> Xem Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học tại đây.

> Xem Hướng dẫn cài đặt tài khoản tại đây.

Bài viết liên quan

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản lý bài tập (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...