(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học

  • Ấn chọn “Assignments” trong mục Tools
  • Ấn chọn “Assign”

Bước 2: Chọn bài tập

  • Ấn chọn bài tập muốn giao

Lưu ý: Có thể giao cả chương hoặc giao từng bài tập. Ấn chọn mũi tên để xem chi tiết từng bài

  • Ấn chọn “Giao bài + số lượng bài tập đã chọn”

Bước 3: Thiết lập bộ câu hỏi

Tại mục “Bộ câu hỏi”:

  • Ấn chọn “Different question set for each student” – Các học sinh sẽ làm những bộ câu hỏi khác nhau hoặc “Same question set for all students” – Tất cả các học sinh sẽ làm cùng một bộ câu hỏi

Bước 4: Thiết lập đối tượng

Tại mục “Students”:

  • Ấn chọn giao bài cho tất cả học sinh trong lớp hoặc ấn chọn tên học sinh muốn giao bài

Bước 5: Thiết lập thời gian

  • Tại mục “Start date”“Start time”, ấn chọn thời gian muốn giao bài cho học sinh
  • Tại mục “Due date”“Due time, ấn chọn thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao
  • Ấn chọn “Assign + số bài tập đã chọn”

> Tải đầy đủ hướng dẫn giao bài tập (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản lý bài tập (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...