Liên minh KAVA

Liên minh KAVA được thành lập bởi The Vietnam Foundation nhằm huy động sự hỗ trợ và hợp tác của những tổ chức quan tâm đến việc phát triển giáo dục cho nhà trường, phụ huynh và các em học sinh tại Việt Nam.